Laden...
Algemene voorwaarden
 • Home
 • Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

U bent verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden daar u bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.gymhoofddorp.nl

Tevens zijn de algemene voorwaarden ter inzage beschikbaar bij de receptiemedewerkers. En worden deze ter akkoord ondertekend bij inschrijving.

 

 

 1. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd  tenzij u dit abonnement heeft opgezegd. Opzeggen moet schriftelijk worden gedaan bij een van de receptiemedewerkers middels een opzegformulier. Dit opzegformulier dient u zorgvuldig te bewaren. Hier kan later om gevraagd worden. Bij opzegging geld altijd tenminste een (1) kalendermaand als opzegtermijn. Ook dient u de lidmaatschapspas in te leveren. Doet u dit niet dan  bent u GYM Hoofddorp een bedrag van  € 35,00 verschuldigd.
 2. Als leeftijdsgrens geldt 18 jaar of ouder bij het aangaan van een lidmaatschap. Het inschrijvingsformulier dient wanneer het lid minderjarig is door een van de ouders of verzorgers ondertekend te worden.
 3. GYM Hoofddorp behoudt zich het recht de contributies jaarlijks te indexeren. U heeft het recht om in verband daarmee de overeenkomst op te zeggen zoals is beschreven in voorwaarde 1.
 4. Na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap, en na betaling van het verschuldigde bedrag, ontvangt u een bewijs van lidmaatschap (kopie van inschrijving en lidmaatschapspas). De lidmaatschap pas moet bij elk bezoek door de paslezer gehaald worden als registratie dat u gebruik maakt van de faciliteiten van de GYM.
 5. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van GYM Hoofddorp gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 6. U dient zich gedurende uw verblijf in GYM Hoofddorp te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels. Tevens dient u aanwijzingen van GYM Hoofddorp, haar medewerkers en/of andere hulppersonen voor het gebruik van de GYM op te volgen. Indien u zich hier niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 7. Het door u overtreden van de instructies en/of huisregels geeft GYM Hoofddorp het recht u de toegang tot de GYM te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van de door u betaalde contributie
 1. De contributie voor overeengekomen termijn dient uiterlijk iedere eerste van het begin van de maand te worden voldaan oftewel voorafgaand de gebruiksmaand. GYM Hoofddorp hanteert de pro rato voorwaarden, het contract voor de overeengekomen periode start vanaf de eerste volledig betaalde maand.
 2. Als u via automatische incasso betaalt, dient u te zorgen voor voldoende banksaldo. Als de automatische incasso, om welke reden dan ook, wordt teruggeboekt buiten de schuld van GYM Hoofddorp, moet de verschuldigde contributie bij een volgend bezoek contant of per pin worden voldaan. In dat geval zijn administratiekosten verschuldigd.
 3. Indien u uw betalingsverplichting(en) tegenover GYM Hoofddorp niet nakomt, wordt de vordering uit handen gegeven aan gerechtsdeurwaarder van Hoek & Partners. Wanneer u een betalingsachterstand heeft, van 2 of meerdere maandtermijnen, wordt het volledige contributiebedrag van de looptijd van het contract opeisbaar. Alle kosten die daarmee verband houden zijn voor uw rekening. Dit doet niets af aan de bevoegdheid van GYM Hoofddorp om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen wanneer een u zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden of huisregels die gelden bij GYM Hoofddorp
 4. Wordt de overeenkomst vanwege hierboven genoemde reden door GYM Hoofddorp ontbonden, dan wordt u direct de toegang tot de faciliteiten van de GYM geweigerd en wordt uw lidmaatschapspas geblokkeerd.
 5. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. U kunt door GYM Hoofddorp worden ontheven van uw betalingsverplichting bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts. Het lidmaatschap kan dan omgezet worden naar een slapend tarief ad € 8,00 per maand bij minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden ongeschiktheid. Indien het een jaarabonnement betreft zal de einddatum met de duur van de ongeschiktheid worden opgeschoven.
 6. Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.
 7. De openingstijden worden vastgesteld door GYM Hoofddorp. Het kan zijn dat de GYM op (officiële) feestdagen gesloten is en/of het rooster zal aanpassen. Ook kan het zijn dat lessen of trainingen komen te vervallen in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d. Betaalde contributie wordt in deze niet terugbetaald.
 8. GYM Hoofddorp mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van, het verbeteren van de faciliteiten, en bij landelijke en wettelijke restricties etc.
 9. Indien een uitschrijving plaatsvind met als reden COVID-19 en/of gedurende COVID-19 in Nederland, hanteren wij bij herinschrijving €75.00 inschrijfgeld en zal de maandelijkse contributie worden geïndexeerd met €7.50 per maand voor onbepaalde tijd.

 

U verklaart hierbij de faciliteiten van GYM Hoofddorp uitsluitend te gebruiken op eigen risico en eventuele kosten van ongeval en/of letsel geheel te dragen. U bent zich er van bewust dat het gebruik van de faciliteiten van GYM Hoofddorp  risico’s met zich meebrengt en dat u (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens verklaart u dat u GYM Hoofddorp zal vrijwaren voor aanspraken aan derden.

 

Note: De voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.